A polar bear a.ttacks a woman in the Berlin zoo

A polar bear a.ttacks a woman in the Berlin zoo


T̼h̼e̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼i̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼s̼t̼ ̼c̼a̼r̼n̼i̼v̼o̼r̼o̼u̼s̼ ̼o̼f̼ ̼a̼l̼l̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼s̼p̼e̼c̼i̼e̼s̼.̼
̼A̼n̼n̼o̼t̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼e̼e̼d̼i̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼i̼n̼ ̼i̼t̼s̼ ̼n̼a̼t̼u̼r̼a̼l̼ ̼e̼n̼v̼i̼r̼o̼n̼m̼e̼n̼t̼

̼A̼ ̼3̼2̼-̼y̼e̼a̼r̼-̼o̼l̼d̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼m̼i̼r̼a̼c̼u̼l̼o̼u̼s̼l̼y̼ ̼s̼u̼r̼v̼i̼v̼e̼d̼ ̼t̼h̼e̼ ̼a̼t̼t̼a̼c̼k̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼r̼e̼e̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼z̼o̼o̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼w̼h̼e̼r̼e̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼r̼e̼s̼c̼u̼e̼d̼ ̼a̼f̼t̼e̼r̼ ̼r̼e̼c̼e̼i̼v̼i̼n̼g̼ ̼s̼e̼v̼e̼r̼a̼l̼ ̼b̼i̼t̼e̼s̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼c̼a̼u̼s̼e̼d̼ ̼s̼e̼r̼i̼o̼u̼s̼ ̼i̼n̼j̼u̼r̼i̼e̼s̼,̼ ̼t̼h̼e̼ ̼n̼e̼w̼s̼p̼a̼p̼e̼r̼ ̼”̼B̼i̼l̼d̼”̼ ̼r̼e̼p̼o̼r̼t̼e̼d̼ ̼o̼n̼ ̼S̼a̼t̼u̼r̼d̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼d̼e̼f̼e̼n̼d̼ ̼t̼h̼e̼i̼r̼ ̼t̼e̼r̼r̼i̼t̼o̼r̼y̼ ̼a̼n̼d̼ ̼m̼o̼r̼e̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼a̼r̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼r̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼ ̼i̼m̼a̼g̼e̼ ̼a̼b̼o̼v̼e̼ ̼a̼l̼r̼e̼a̼d̼y̼ ̼t̼e̼l̼l̼s̼ ̼u̼s̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼h̼a̼d̼ ̼a̼ ̼v̼e̼r̼y̼ ̼b̼a̼d̼ ̼t̼i̼m̼e̼,̼ ̼b̼e̼c̼a̼u̼s̼e̼ ̼o̼f̼ ̼h̼e̼r̼ ̼r̼e̼c̼k̼l̼e̼s̼s̼n̼e̼s̼s̼.̼

̼L̼e̼t̼ ̼u̼s̼ ̼r̼e̼m̼e̼m̼b̼e̼r̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼i̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼s̼t̼ ̼c̼a̼r̼n̼i̼v̼o̼r̼o̼u̼s̼ ̼o̼f̼ ̼a̼l̼l̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼s̼p̼e̼c̼i̼e̼s̼,̼ ̼a̼n̼d̼ ̼h̼a̼s̼ ̼p̼e̼r̼f̼e̼c̼t̼l̼y̼ ̼a̼d̼a̼p̼t̼e̼d̼ ̼i̼t̼s̼ ̼p̼h̼y̼s̼i̼c̼a̼l̼ ̼c̼h̼a̼r̼a̼c̼t̼e̼r̼i̼s̼t̼i̼c̼s̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼r̼o̼z̼e̼n̼ ̼e̼n̼v̼i̼r̼o̼n̼m̼e̼n̼t̼ ̼i̼n̼ ̼w̼h̼i̼c̼h̼ ̼i̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼,̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼c̼t̼i̼n̼g̼ ̼i̼t̼s̼e̼l̼f̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼r̼i̼g̼i̼d̼ ̼a̼r̼c̼t̼i̼c̼ ̼t̼e̼m̼p̼e̼r̼a̼t̼u̼r̼e̼s̼ ̼t̼h̼a̼n̼k̼s̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼s̼o̼p̼h̼i̼s̼t̼i̼c̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼o̼f̼ ̼i̼t̼s̼ ̼w̼h̼i̼t̼e̼ ̼f̼u̼r̼ ̼a̼n̼d̼ ̼a̼ ̼t̼h̼i̼c̼k̼ ̼c̼o̼a̼t̼ ̼o̼f̼ ̼f̼a̼t̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼c̼o̼v̼e̼r̼s̼ ̼i̼t̼ ̼u̼n̼d̼e̼r̼ ̼t̼h̼e̼ ̼s̼k̼i̼n̼.̼

̼A̼c̼c̼o̼r̼d̼i̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼n̼e̼w̼s̼p̼a̼p̼e̼r̼,̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼j̼u̼m̼p̼e̼d̼ ̼i̼n̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼d̼e̼n̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼h̼r̼e̼e̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼j̼u̼s̼t̼ ̼a̼s̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼b̼e̼i̼n̼g̼ ̼f̼e̼d̼,̼ ̼s̼o̼ ̼t̼h̼e̼r̼e̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼m̼a̼n̼y̼ ̼v̼i̼s̼i̼t̼o̼r̼s̼,̼ ̼i̼n̼c̼l̼u̼d̼i̼n̼g̼ ̼f̼a̼m̼i̼l̼i̼e̼s̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼c̼h̼i̼l̼d̼r̼e̼n̼.̼

̼I̼n̼ ̼t̼h̼i̼s̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼y̼o̼u̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼e̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼a̼t̼t̼a̼c̼k̼ ̼o̼f̼ ̼o̼n̼e̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼s̼e̼v̼e̼r̼a̼l̼ ̼p̼e̼o̼p̼l̼e̼ ̼t̼r̼y̼ ̼t̼o̼ ̼r̼e̼s̼c̼u̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼:̼

̼T̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼,̼ ̼a̼p̼p̼a̼r̼e̼n̼t̼l̼y̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼p̼s̼y̼c̼h̼i̼a̼t̼r̼i̼c̼ ̼p̼r̼o̼b̼l̼e̼m̼s̼,̼ ̼a̼c̼c̼o̼r̼d̼i̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼n̼e̼w̼s̼p̼a̼p̼e̼r̼,̼ ̼m̼a̼d̼e̼ ̼s̼p̼a̼c̼e̼ ̼f̼o̼r̼ ̼h̼e̼r̼s̼e̼l̼f̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼c̼r̼o̼w̼d̼,̼ ̼t̼o̼o̼k̼ ̼o̼f̼f̼ ̼h̼e̼r̼ ̼s̼h̼o̼e̼s̼,̼ ̼w̼e̼n̼t̼ ̼o̼v̼e̼r̼ ̼a̼ ̼s̼e̼c̼u̼r̼i̼t̼y̼ ̼f̼e̼n̼c̼e̼ ̼a̼n̼d̼ ̼j̼u̼m̼p̼e̼d̼ ̼i̼n̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼a̼t̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼a̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼ ̼o̼f̼ ̼t̼w̼o̼ ̼m̼e̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼c̼o̼v̼e̼r̼i̼n̼g̼ ̼h̼e̼r̼ ̼n̼o̼s̼e̼ ̼a̼s̼ ̼i̼f̼ ̼t̼o̼ ̼g̼i̼v̼e̼ ̼h̼e̼r̼s̼e̼l̼f̼ ̼a̼ ̼d̼i̼p̼ ̼Y̼e̼s̼t̼e̼r̼d̼a̼y̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼e̼m̼p̼e̼r̼a̼t̼u̼r̼e̼ ̼i̼n̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼r̼e̼a̼c̼h̼e̼d̼ ̼2̼5̼ ̼d̼e̼g̼r̼e̼e̼s̼.̼

̼A̼f̼t̼e̼r̼ ̼t̼h̼e̼ ̼j̼u̼m̼p̼,̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼h̼r̼e̼e̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼s̼l̼o̼w̼l̼y̼ ̼a̼p̼p̼r̼o̼a̼c̼h̼e̼d̼ ̼h̼e̼r̼ ̼v̼i̼c̼t̼i̼m̼ ̼a̼m̼i̼d̼ ̼s̼c̼r̼e̼a̼m̼s̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼o̼n̼l̼o̼o̼k̼e̼r̼s̼.̼

̼T̼h̼e̼ ̼r̼e̼s̼c̼u̼e̼ ̼p̼r̼o̼c̼e̼s̼s̼ ̼l̼a̼s̼t̼e̼d̼ ̼a̼b̼o̼u̼t̼ ̼1̼0̼ ̼m̼i̼n̼u̼t̼e̼s̼,̼ ̼a̼f̼t̼e̼r̼ ̼a̼ ̼f̼i̼r̼s̼t̼ ̼a̼t̼t̼e̼m̼p̼t̼ ̼f̼a̼i̼l̼e̼d̼ ̼a̼f̼t̼e̼r̼ ̼a̼ ̼l̼i̼f̼e̼ ̼p̼r̼e̼s̼e̼r̼v̼e̼r̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼w̼h̼i̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼a̼t̼t̼e̼m̼p̼t̼ ̼w̼a̼s̼ ̼m̼a̼d̼e̼ ̼t̼o̼ ̼r̼e̼m̼o̼v̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼t̼h̼e̼ ̼p̼i̼t̼ ̼b̼r̼o̼k̼e̼,̼ ̼w̼h̼o̼ ̼w̼a̼s̼ ̼a̼g̼a̼i̼n̼ ̼a̼t̼t̼a̼c̼k̼e̼d̼ ̼w̼h̼i̼l̼e̼ ̼s̼h̼e̼ ̼a̼s̼k̼e̼d̼ ̼f̼o̼r̼ ̼h̼e̼l̼p̼.̼

̼A̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼a̼t̼t̼a̼c̼k̼i̼n̼g̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼w̼a̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼a̼t̼h̼e̼r̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼a̼m̼o̼u̼s̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼K̼n̼u̼t̼,̼ ̼w̼h̼o̼ ̼f̼e̼l̼l̼ ̼i̼n̼ ̼l̼o̼v̼e̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼a̼l̼l̼ ̼o̼f̼ ̼G̼e̼r̼m̼a̼n̼y̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼a̼ ̼c̼u̼b̼ ̼r̼e̼j̼e̼c̼t̼e̼d̼ ̼b̼y̼ ̼h̼i̼s̼ ̼m̼o̼t̼h̼e̼r̼.̼

̼A̼f̼t̼e̼r̼ ̼t̼h̼e̼ ̼r̼e̼s̼c̼u̼e̼,̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼w̼a̼s̼ ̼h̼o̼s̼p̼i̼t̼a̼l̼i̼z̼e̼d̼ ̼a̼n̼d̼ ̼u̼n̼d̼e̼r̼w̼e̼n̼t̼ ̼e̼m̼e̼r̼g̼e̼n̼c̼y̼ ̼s̼u̼r̼g̼e̼r̼y̼

̼I̼t̼ ̼i̼s̼ ̼u̼n̼c̼l̼e̼a̼r̼ ̼i̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼t̼e̼m̼p̼l̼a̼t̼e̼d̼ ̼s̼u̼i̼c̼i̼d̼e̼ ̼o̼r̼ ̼i̼f̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼s̼i̼m̼p̼l̼y̼ ̼p̼r̼e̼t̼e̼n̼d̼i̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼h̼a̼v̼e̼ ̼a̼n̼ ̼a̼d̼r̼e̼n̼a̼l̼i̼n̼e̼ ̼r̼u̼s̼h̼,̼ ̼h̼o̼p̼i̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼b̼e̼ ̼r̼e̼s̼c̼u̼e̼d̼ ̼i̼n̼ ̼t̼i̼m̼e̼ ̼b̼y̼ ̼z̼o̼o̼ ̼s̼t̼a̼f̼f̼.̼

̼A̼ ̼s̼i̼m̼i̼l̼a̼r̼ ̼c̼a̼s̼e̼ ̼o̼c̼c̼u̼r̼r̼e̼d̼ ̼n̼i̼n̼e̼ ̼y̼e̼a̼r̼s̼ ̼a̼g̼o̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼a̼ ̼3̼2̼-̼y̼e̼a̼r̼-̼o̼l̼d̼ ̼m̼a̼n̼ ̼j̼u̼m̼p̼e̼d̼ ̼i̼n̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼p̼i̼t̼ ̼b̼e̼c̼a̼u̼s̼e̼,̼ ̼a̼s̼ ̼h̼e̼ ̼l̼a̼t̼e̼r̼ ̼e̼x̼p̼l̼a̼i̼n̼e̼d̼,̼ ̼h̼e̼ ̼”̼w̼a̼n̼t̼e̼d̼ ̼t̼o̼ ̼p̼l̼a̼y̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼t̼h̼e̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼.̼”̼

̼A̼l̼t̼h̼o̼u̼g̼h̼ ̼w̼e̼ ̼s̼e̼e̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼s̼ ̼a̼r̼e̼ ̼v̼e̼r̼y̼ ̼c̼a̼l̼m̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼w̼e̼ ̼g̼o̼ ̼t̼o̼ ̼z̼o̼o̼s̼,̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼a̼r̼e̼ ̼f̼a̼c̼e̼d̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼p̼r̼e̼y̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼a̼t̼t̼a̼c̼k̼ ̼v̼o̼r̼a̼c̼i̼o̼u̼s̼l̼y̼,̼ ̼l̼e̼t̼ ̼u̼s̼ ̼n̼o̼t̼ ̼f̼o̼r̼g̼e̼t̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼a̼l̼s̼o̼ ̼e̼a̼t̼ ̼m̼e̼a̼t̼,̼ ̼s̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼o̼m̼a̼n̼ ̼c̼o̼u̼l̼d̼ ̼h̼a̼v̼e̼ ̼b̼e̼e̼n̼ ̼a̼n̼ ̼”̼e̼x̼q̼u̼i̼s̼i̼t̼e̼ ̼d̼e̼l̼i̼c̼a̼c̼y̼”̼ ̼”̼F̼o̼r̼t̼u̼n̼a̼t̼e̼l̼y̼,̼ ̼h̼e̼ ̼h̼a̼s̼ ̼b̼e̼e̼n̼ ̼l̼e̼f̼t̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼s̼e̼r̼i̼o̼u̼s̼ ̼s̼c̼a̼r̼e̼.̼ ̼L̼e̼t̼’̼s̼ ̼h̼o̼p̼e̼ ̼h̼e̼ ̼r̼e̼c̼o̼v̼e̼r̼s̼ ̼a̼n̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼i̼s̼ ̼e̼x̼p̼e̼r̼i̼e̼n̼c̼e̼ ̼w̼i̼l̼l̼ ̼s̼e̼r̼v̼e̼ ̼a̼s̼ ̼a̼ ̼l̼e̼s̼s̼o̼n̼ ̼t̼o̼ ̼a̼l̼l̼ ̼o̼f̼ ̼u̼s̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼u̼t̼u̼r̼e̼.̼”̼

̼I̼n̼ ̼t̼h̼i̼s̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼b̼e̼l̼o̼w̼ ̼w̼e̼ ̼s̼e̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼i̼r̼s̼t̼ ̼m̼o̼n̼t̼h̼s̼ ̼o̼f̼ ̼l̼i̼f̼e̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼p̼o̼l̼a̼r̼ ̼b̼e̼a̼r̼ ̼K̼n̼u̼t̼,̼ ̼w̼h̼o̼ ̼w̼a̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼s̼t̼ ̼f̼a̼m̼o̼u̼s̼ ̼p̼e̼t̼ ̼i̼n̼ ̼G̼e̼r̼m̼a̼n̼y̼ ̼f̼o̼r̼ ̼a̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼e̼,̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼h̼i̼s̼ ̼b̼r̼e̼e̼d̼e̼r̼,̼ ̼w̼h̼o̼ ̼a̼p̼p̼a̼r̼e̼n̼t̼l̼y̼ ̼p̼a̼s̼s̼e̼d̼ ̼a̼w̼a̼y̼ ̼l̼a̼s̼t̼ ̼y̼e̼a̼r̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *